Portfolio: title over thumbnail

Case study

Case Study